fbpx

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân, đảng viên vi phạm

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân, đảng viên vi phạm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BẢN KIỂM ĐIỂM

 

Tôi tên…………………………………………………………………………………………………………..

Đơn vị…………………………………………………………………………………………………………..

Chức vụ………………………………………………………………………………………………………..

Nhiệm vụ được giao………………………………………………………………………………………

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, tôi xin kiểm điểm như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:…………………………………………………………………………………..

Xác định lỗi:……………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân sai phạm: …………………………………………………………………………………..

Hậu quả do sai phạm xảy ra:…………………………………………………………………………….

Tự nhận hình thức kỷ luật:………………………………………………………………………………..

Ngày         tháng          năm

Người viết kiểm điểm

» Tải về mẫu bản kiểm điểm cá nhân, đảng viên vi phạm tại đây:

Rate this post