fbpx

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

Mẫu bản kiểm điểm cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–o0o—–

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tên tôi là: ……………………..

Sinh ngày: ………………………….

Hiện đang làm việc tại:………………..

Nhiệm vụ được giao là:………………….

Tôi tự kiểm điểm bản thân với những nội dung như sau:

Xác định sự việc trên bản thân mình có lỗi hay không?

…………………..

Nguyên nhân:………………

Hậu quả:…………………

Đã khắc phục:…………………

Nay tôi tự nhận hình thức kỷ luật là;……………….

Và hứa lần sau sẽ không vi phạm: …………………

………..,ngày … tháng … năm …..

Người viết bản kiểm điểm

     (Ký, ghi rõ họ và tên)

» Tải về mẫu bản kiểm điểm cá nhân tại đây:

Rate this post