fbpx

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới nhất năm 2020

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên

Bản kiểm điểm này dành riêng cho Đảng viên tự kiểm điểm cuối năm, tự đánh giá kết quả nhiệm vụ được giao trong 1 năm qua theo mẫu số 02-HD KĐ.ĐG 2019:

Đảng bộ:………….Chi bộ: ……………….ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
…….., ngày … tháng … năm 20…

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN

NĂM ……………

Họ và tên: ……………………Ngày sinh: …/…/…

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền đoàn thể:…………………

Đơn vị công tác: ……………….

Chi bộ:…………………………..

I. Về tư tưởng chính trị

– Có quan điểm chính trị kiên định, luôn luôn trung thành với đường lối của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành, tin tưởng vào chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác.

II. Về phẩm chất đạo đức lối sống

– Có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng;

– Lối sống gương mẫu, trong sạch, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không cờ bạc, rượu chè, quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực tài sản, thu nhập cá nhân và gia đình hàng năm.

– Luôn lắng nghe những  ý kiến đóng góp của quần chúng, đồng nghiệp để tự hoàn thiện bản thân.

– Giữ mối quan hệ tốt với quần chúng tại cơ quan và tại địa phương nơi cư trú; tham gia đầy đủ các buổi họp thôn. Bản thân và gia đình chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của địa phương đề ra, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

III. Về thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ được giao

– Có tinh thần trách nhiệm cao, đạt kết quả cao trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

– Hoàn thành tốt nghĩa vụ của công dân nơi cư trú; thực hiện tốt các công việc mà bên Chi bộ giao.

IV. Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Luôn chấp hành sự phân công điều động của cấp trên.

– Nghiêm chỉnh tuân thủ các quy định, nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

– Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt Đảng, đợt sinh hoạt chính trị theo quy định của địa phương, Điều lệ Đảng;

– Có thái độ cầu thị trong việc nhận sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.

V. Kết quả phát huy ưu điểm trước đó, khắc phục và sửa chữa các khuyết điểm, yếu kém

– Giữ vững, kiên định lập trường trong công tác giáo dục tư tưởng chính trị, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, quy chế về Đảng viên, tích cực trau dồi kiến thức, học tập và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về Đảng viên theo quy định;

– Thực hiện tốt các nguyên tắc của Đảng ủy, chi bộ;

– Giải quyết công việc hiệu quả đã được giao.

VI. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân:

– Kiến thức chuyên môn còn hạn chế, chưa tìm hiểu sâu về các chủ trương, chính sách và các Nghị quyết, Quy định của Đảng; kiến thức pháp luật còn hạn chế;

– Chưa thực sự tích cực trong việc đề xuất , đóng góp ý kiến trong sinh hoạt Chi bộ.

VII. Phương hướng, biện pháp khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm.

– Cố gắng phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý phê bình và tự phê bình cho đồng nghiệp, mạnh dạn, tích cực tham gia đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ.

– Tự giác học tập, tích cực nghiên cứu, cập nhật kiến thức, cập nhật các nội dung mới, văn bản pháp luật mới để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác, tạo cơ sở để tuyên truyền các kiến thức pháp luật, các chính sách của Đảng ủy và Nhà nước tới mọi công dân;

– Thường xuyên, tích cực tu dưỡng và rèn luyện đạo đức lối sống để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

VIII. Tự nhận  mức xếp loại chất lượng Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức:

– Xếp loại đảng viên: Đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Xếp loại cán bộ, công chức: Hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi rõ họ tên)

» Tải về mẫu bản kiểm điểm của Đảng viên tại đây:

Rate this post